Informació fiscal desglossada

Informe de contribució fiscal

Explicar adequadament la importància de la contribució tributària del Grup Colonial és una prioritat per a la companyia des del punt de vista de la transparència i la responsabilitat social corporativa.

En aquesta línia, Colonial desglossa de forma pública els pagaments d'impostos principals en aquells països on té presència, cosa que reflecteix la importància atorgada per Colonial als assumptes fiscals, així com el seu nivell de compromís amb els grups d'interès principals.

Es pot accedir a tota aquesta informació al document següent: Contribució fiscal del Grup Colonial.

Estat de les inspeccions i els litigis de naturalesa tributària principals

Inspeccions

Períodes oberts a revisió per part de les autoritats tributàries

A Espanya, al tancament de l'exercici 2019 Colonial té oberts a inspecció els exercicis 2014, 2015 i següents de l'impost sobre societats. Així mateix, Colonial i les seves filials controlades tenen oberts a revisió, amb caràcter general, els exercicis 2015 i següents per a la resta d'impostos aplicables.

Inspeccions tancades durant l'any 2019

A Espanya, durant el 2019 s'ha tancat un procés d'inspecció relatiu a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de les obres de reforma realitzades en un immoble situat a Barcelona.

Inspeccions durant l'exercici 2020

A Espanya, a l'inici de l'any 2020, hi havia un procés d'inspecció obert relatiu a la inspecció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de les obres de rehabilitació d'un edifici situat a Madrid. El procés ja ha finalitzat sense impacte significatiu per a Colonial.

Durant l'any 2020 els organismes d'inspecció locals han iniciat quatre actuacions inspectores sobre l'impost de construccions, instal·lacions i obres de diferents obres realitzades en immobles de Barcelona i Madrid.

Litigis

La majoria dels processos litigiosos de naturalesa tributària de Colonial sorgeixen d'un procés de devolució d'ingressos indeguts, en què s'ingressen els impostos pertinents en temps i forma, i posteriorment se sol·licita la devolució de l'import ingressat. L'Administració podria rebutjar aquesta sol·licitud de devolució, cas en què Colonial impugnaria l'acte de denegació i començaria així un procés judicial. Seguint aquesta estratègia processal, Colonial evita la generació de contingències als seus comptes, però sense perdre l'interès legítim per defensar la seva posició als tribunals.

Els litigis més rellevants fan referència a la impugnació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana derivat de la transmissió de determinats immobles en què no hi va haver increment de valor entre el moment d'adquisició i el de transmissió. Durant l'exercici 2019 es van resoldre els dos litigis d'aquesta naturalesa que tenia interposats Colonial, ambdós a favor dels seus interessos, cosa que va suposar la devolució de 4,5 milions d'euros més els interessos de demora corresponents.

Addicionalment, Colonial té diversos litigis sobre discrepàncies en els valors cadastrals de determinats immobles situats a Madrid.

Colonial no té provisions corresponents a litigis fiscals, ni espera impactes significatius potencials derivats dels litigis oberts.

Territoris de baixa tributació

La política de Colonial és que no es realitzin inversions en o a través de territoris qualificats com a paradisos fiscals amb la finalitat de minorar la càrrega tributària. A més, Colonial no utilitza entitats radicades en paradisos fiscals amb la finalitat d'ocultar el titular vertader de rendes, activitats, béns o drets.